Nội dung siêu dữ liệu trong tài liệu HTML

Những thẻ nội dung siêu dữ liệu là những thẻ được sử dụng chủ yếu trong phần tử head của tài liệu HTML.

Những thẻ nội dung siêu dữ liệu là những thẻ được sử dụng chủ yếu trong phần tử head của tài liệu HTML. Những nội dung này không được hiển thị trực tiếp trên giao diện đồ họa người dùng, mà nó được sử dụng để thiết lập những mô tả hay hành động về những nội dung còn lại của tài liệu HTML, hoặc là mô tả quan hệ giữa tài liệu với các tài liệu khác, hoặc những truyền tải ngoài dải thông tin.

Phần tử title

Phần tử title dùng để đặt tiêu đề hoặc tên của tài liệu. Thông thường đoạn text mô tả tiêu đề của trang được hiển thị trên thanh trạng thái của trình duyệt Web.
Thẻ title trong HTML

Phần tử base

Phần tử base dùng để chỉ đường dẫn cơ bản của tài liệu. Khi sử dụng phần tử này bắt buộc sử dụng thuộc tính href hoặc target để chỉ ra đường dẫn cơ bản của website. Các thuộc tính thường đi kèm: href, target.
Thẻ base trong HTML

Phần tử meta

Phần tử meta được sử dụng thông thường cùng với các cặp kiểu, giá trị để mô tả thông tin trang hay cài đặt cấu hình hiển thị trang.
Thẻ meta trong tài liệu HTML

Phần tử link

Phần tử link dùng để liên kết một tài nguyên khác vào trong trang, thông thường là các trang bộ định kiểu CSS hay được sử dụng để đưa vào trong trang. Các thuộc tính thường đi kèm: href, crossorigin, rel, media, hreflang, type, size, title.
Thẻ link trong tài liệu HTML

Phần tử script và noscript

Phần tử script thường được sử dụng để viết những kịch bản động, hay những khối dữ liệu vào trong tài liệu HTML, mà thông dụng nhất là để gọi các tập tin hay viết các đoạn mã javascript. ​Các thuộc tính: src, type, charset, async, defer, crossorigin. Trong đó thông thường thuộc tính async hay được sử dụng để tải các tập tin js không đồng bộ vào trang.
Thẻ script trong tài liệu HTML
Phần tử noscript được sử dụng và chỉ hoạt động khi trình duyệt của bạn không cho phép thực hiện các đoạn mã được đưa ra trong phần tử script.
Thẻ noscript trong tài liệu HTML

Phần tử template

Phần tử template thường được sử dụng để khai báo việc lồng ghép HTML có thể được nhân bản bằng cách chèn dữ liệu từ kịch bản script.
Phần tử template trong tài liệu HTML