Ngôn ngữ CSS

Ngôn ngữ CSS

Thiết kế giao diện

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định kiểu xếp tầng, qui định qui tắc định dạng, hiển thị nội dung của các phần tử trong tài liệu HTML.

Nội dung siêu liên kết và hình ảnh trong tài liệu HTML

Nội dung siêu liên kết và hình ảnh trong tài liệu HTML

Thiết kế giao diện

Phần tử Siêu liên kết a là phần tử bên trong tài liệu được liên kết đến một vị trí xác định trong cùng tài liệu hoặc liên kết đến một trang hoàn toàn khác. Khi ta click chuột vào siêu liên kết, nó sẽ nhảy đến vị trí mà nó liên kết đến.

Sử dụng bảng và biểu mẫu trong tài liệu HTML

Sử dụng bảng và biểu mẫu trong tài liệu HTML

Thiết kế giao diện

Phần tử form được sử dụng để trình bày biểu mẫu trong một tài liệu hay ứng dụng. Trên thực tế, biểu được sử dụng nhiều trong việc trình bày nội dung dữ liệu trong các trang quản trị và phần nội dung các trang liên hệ...

Sử dụng các phần tử HTML để xây dựng bố cục trang web

Sử dụng các phần tử HTML để xây dựng bố cục trang web

Thiết kế giao diện

Sau khi hoàn thành việc việc viết các thẻ siêu dữ liệu trong phần tử head của tài liệu HTML, bước tiếp theo cần sử dụng là viết nội dung phần thân trung tâm của tài liệu HTML trong phần tử body. Bước trước tiên là phải xây dựng khung thành phần bố cục chung cho trang.