Ngôn ngữ CSS

Ngôn ngữ CSS

Thiết kế giao diện   12-01-2018 bởi   Mai Duc Thach

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định kiểu xếp tầng, qui định qui tắc định dạng, hiển thị nội dung của các phần tử trong tài liệu HTML.